Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

1.1 Opdrachtnemer; Run Forest Dogservice gevestigd te Zaltbommel; 
1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en);
1.3 Opdracht; het uitlaten, of verzorgen van honden; 
1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer; 
2.2 Op de overeenkomst inclusief Algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing; 
2.3 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee;

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door de opdrachtnemer; 
3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en) 
3.3.Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten; 
3.4 Opdrachtnemer laat de hond(en) bij een groepswandeling 1 uur uit exclusief de rijtijd en bij de losse wandeling wordt per hond bekeken wat de duur zal zijn; 
3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om; 
3.6 Opdrachtnemer laat de honden in principe niet los lopen, maar heeft wel het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken; 
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid. Reeds betaalde gelden worden in dat geval terugbetaald; 
3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever; 
3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen;
3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de
hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten
in groepsverband. Te denken valt aan bijvoorbeeld: stress, overmatig blaffen, agressief gedrag;

3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt
dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze
periode niet met de groep mee te nemen;
3.12 Opdrachtnemer corrigeert indien nodig met zachte hand. Er zal nooit gebruik
worden gemaakt van pijnprikkels, schrikreacties uitlokken, time-outmomenten of
slip/jachtlijnen zonder stop;

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail- en kennelhoest enting ontvangen; 
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken; 
4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd; 
4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen bij calamiteiten. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht; 
4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn. De hond(en) worden wel zo goed mogelijk afgedroogd door opdrachtnemer; 
4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn; 
4.7 Bij een weeralarm, extreme gladheid, onweer of hitte worden de wandelingen aangepast of afgelast;

Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald, indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld; 
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en); 
5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever.
5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het vervangen van sloten/sleutels bij verlies. 
5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond; 
5.6 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade; 
5.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht; 

5.8 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever;
5.9 Run Forest Hondenuitlaatservice heeft een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Avéro Achmea

Artikel 6 – Betalingen

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van betaling per bank na ontvangst van de per email verzonden factuur; 
6.2 Indien de betaling binnen 14 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 30 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag; 
6.3 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden;